Bestil din serviceaftale på din varmepumpe her

Mulighed for 5 års garanti iht. leverandørens garantiprocedure


Aftalens omfang for Luft/luft og Luft/vand:

 • Funktionstest, måling af diff. temperatur ved max tryk
 • Afprøvning af ventilatormotor
 • Afprøvning af kondensafløb
 • Afprøvning og test af HPFI relæ
 • Tæthedprøvning
 • Kontrol af rør isolering
 • Kontrol og evt. rensning af fordamper
 • Indedelen renses og desinficeres (kun luft/luft)


Luft/luft - pris for servicekontrakt i henhold til anlægsoversigt: 

kr. 995,00 inkl. moms pr. år

Luft/vand - pris for servicekontrakt i henhold til anlægsoversigt: 

kr. 1.495,00 inkl. moms pr. år

* Ved serviceeftersyn af flere varmepumper på samme adresse er prisen 500 kr. pr. efterfølgende varmepumpe, hvis service udføres samme dag.

Det med småt...

Serviceaftalen er ekskl. filter samt eventuelle reservedele. Arbejdstid i forbindelse med eventuel reparation samt udskiftning af reservedele er ikke indeholdt i serviceaftalen. Komponenter udskiftes kun ifølge aftale med kunden.

Prisen reguleres én gang årligt i januar måned i henhold til Byggeomkostningsindeks for boliger – El-arbejde (Arbejdsomkostninger) fra Danmarks Statistik. Såfremt andre forhold efter sælgers opfattelse berettiger til det, foretages yderligere regulering efter forudgående skriftlig varsel herom. Varsling vil ske 3 måneder før regulering. Byggeomkostningsindeks for boliger – El-arbejde (Arbejdsomkostninger) fra Danmarks Statistik, pr. 4. kvartal 2019, i forhold til index fra Danmarks statistik. 
 

Aftale grundlag og forudsætninger

 1. Aftalen gælder fra underskriftsdato og er herefter gældende i 1 år. Kontrakten forlænges automatisk med 1 år af gangen, såfremt den ikke er opsagt med 3 måneders varsel før årsdagen
 2. Sælgers eftersyn foregår inden for normal arbejdstid
 3. Sælger skal kunne komme ind i hele lejemålet, på det i forvejen aftalte tidspunkt, for udførsel af eftersyn
 4. I forbindelse med ethvert eftersyn udfærdiger montør en eftersynsrapport, som sendes til kunden pr. mail. Af eftersynsrapporten fremgår eventuelle fejl og mangler på kundens varmepumpe.
 5. Serviceaftalens ydelser og omfang ses ud af ovenstående punkt "Aftalens omfang"

Betalingsbetingelser

 1. Kunden faktureres 1 gang pr. år med betaling efter udført eftersyn
 2. Ved tilkald og reparationsarbejder faktureres kunden ud fra gældende prisblad
 3. Betalingen er fakturadato + 14 dage

Samhandelsbetingelser

 1. Samhandelsbetingelser henvises til Mariendals standard salgs- og betalingsbetingelser.

Ansvar

 1. Sælger er kun erstatningsansvarlig over for kunden vedrørende person- og tingskader opstået i forbindelse med arbejde udført i henhold til denne serviceaftale, hvis kunden godtgør, at skaden er opstået som følge af uagtsomhed fra sælgers side.
 2. En eventuel erstatning kan i intet tilfælde overstige DKK. 2 mio. ved personskade og DKK. 2 mio. ved tingskade.
 3. Sælger er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for drifts- og avance tab, tabt besparelser eller andet indirekte tab eller for krav rejst af tredjemand mod kunden.
 4. Sælger hæfter ikke for tab ved skade, som kunden kan sikre sig dækning imod ved tegning af skadeforsikring i et dansk forsikringsselskab.

Force majeure

 1. Sælger hæfter ikke for skader, ulemper eller manglende kontrakts opfyldelse i tilfælde af krig, naturkatastrofer, strejker, optøjer og kriminalitet. I tilfælde hvor regeringsindgreb og afgiftsstigninger udenfor sælgers indflydelse, medfører øgede omkostninger for sælger reguleres serviceaftalen i forhold hertil.

Tvister

 1. Parterne er enige om, at eventuelle uklarheder eller tvister så vidt muligt afklares ved forhandling mellem parterne. Hvis en forhandlingsløsning ikke er mulig, afgøres tvisten ved retten i Aalborg.

Fortrolighed

 1. Sælgers og kundens medarbejder forpligtiger sig til at behandle alle informationer og oplysninger, der uanset i hvilken form kommer til deres kendskab i forbindelse med denne aftale, som strengt fortrolige, og til udelukkende at benytte disse informationer og oplysninger til opfyldelse af denne aftale. Pligten til fortrolighed er gældende i 1 år efter udløb af aftalen.

Persondatapoiltik

 1. Hos Mariendal EL-Teknik A/S, er vi forpligtet til at beskytte og respektere kunders persondata jf. kravene i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/279 af 27. april 2016 (benævnt databeskyttelsesforordningen/persondataforordning, når man handler som kunde hos Mariendal El-Teknik A/S. I forbindelse med bestilling på en ydelse indhenter og behandler Mariendal EL-Teknik A/S personoplysningerne for at kunne levere den bestilte ydelse. Mariendal El-Teknik A/S registrer oplysninger om kundens navn, adresse og telefonnummer, samt kontaktoplysninger på modtageren. Vi registrer ikke personfølsomme oplysninger.

  Vi henviser til vores persondatapolitik, som er at finde på vores hjemmeside. https://mariendal.dk/om-mariendal/cookie-persondata-og-informationssikkerhedspolitik

Vi har så meget, vi gerne vil fortælle.

Kontakt os for at høre mere, om hvordan vi kan hjælpe dig.